Կոնտակտներ

ՀՀ, Երևան, 0019
Բաղրամյան պող., 24բ,
հեռ. / ֆաքս. (+374 10) 523604
Էլ. փոստ: office@awhhe.am

enhy

ՀԿՀԱԱ Նորություններ

Մամուլի հաղորդագրություն

8 հունիսի 2017թ.

2017 թ.-ի հունիսի 8-ին Երևանի Անի Պլազա հյուրանոցում <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ  սեմինար` նվիրված քիմիական նյութերի, մասնավորապես` հորմոնալ համակարգի խանգարումներ առաջացնող թունաքիմիկատների հիմնախնդրին: Միջոցառումը կազմակերպվել էր «Կանաչ դրամաշնորհների» գլոբալ հիմնադրամի (Global Greengrants Fund)  ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Պաշտպանենք կանանց առողջությունն էնդոկրին համակարգի աշխատանքը խաթարող քիմիական նյութերի ազդեցությունից» ծրագրի շրջանակում:  Այդ քիմիական նյութերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացրեց ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ներկայացուցիչ Քնարիկ Գրիգորյանը: Այս քիմիկատները նույնիսկ շատ փոքր չափաքանակներով կարող են արգելափակել հորմոնների աշխատանքը կամ առաջացնել հորմոնալ համակարգի խանգարումներ: Այդպիսի նյութերի վտանգավոր հատկությունների մասին առկա տեղեկատվության հասանելիությունը և դրանց օգտագործման ժամանակ առաջարկվող նախազգուշական միջոցների կիրառումը նպաստում են այդ նյութերի արտադրության, տեղափոխման, օգտագործման և ուտիլիզացիայի անվտանգության ապահովմանը:  Շատ երկրներ այս ոլորտների համար արդեն ունեն կարգավորող համակարգեր: 2002 թ.-ին միջազգային հանրությունն ընդունել է քիմիական նյութերի դասակարգման և պիտակավորման վերաբերյալ գլոբալ ներդաշնակեցված համակարգը: Իր ելույթում ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ նախագահ Ելենա Մանվելյանը  սեմինարի մասնակիցներին ծանոթացրեց  այդ համակարգի բովանդակությանը և նշեց ազգային օրենսդրությունում  այդ համակարգի ներդրման նպատակահարմարությունը, որը կնվազեցնի մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա այդ նյութերի ազդեցության ռիսկերը:  Պետք է հարգել սպառողների իրավունքը, այն է` իմանալ, թե ինչ քիմիական նյութեր են նրանք <<ձեռք բերում>> ապրանքի հետ միասին: Սեմինարի ավարտին Ելենա Մանվելյանը կոչ արեց մասնակիցներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել քիմիական անվտանգության խնդրին և առավել արդյունավետ աշխատել  այդ ոլորտում` նշելով, որ քիմիկատների և թափոնների պատշաճ կարգավորումը կայուն զարգացման կարևորագույն  պահանջներից է:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության  ներկայացուցիչ Արթուր Նիկոյանը ներկայացրեց տեղեկատվություն վնասատուներից բույսերի և գյուղմթերքների պաշտպանության քիմիական միջոցների, դրանց օգտագործման և մեր երկիր դրանց ներկրման մասին: Լայն քննարկում ծավալվեց  թունաքիմիկատների ինտենսիվ կիրառումից ագրո-էկոլոգիական մեթոդներին անցնելու հնարավորության մասին:

Ըստ պարոն Նիկոյանի, այս անցումը դեռևս խիստ դանդաղ է ընթանում, թեև Հայաստանը չի պատկանում այն երկրների թվին, որտեղ թունաքիմիկատներն ինտենսիվորեն են օգտագործվում:. Այնուհետև ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ներկայացուցիչները ներկայացրեցին զեկույցներ հողում, ոռոգման ջրում և գյուղմթերքներում թունաքիմիկատների մնացորդային քանակների նկատմամբ իրականացրած հետազոտությունների արդյունքների մասին: ՀԿՀԱԱՇՄ փորձագետ Լիլիկ Սիմոնյանը ներկայացրեց  հողի, կրծքի կաթի և գյուղմթերքների նմուշների հետազոտության արդյունքները:  Սեմինարի ավարտին, ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի ներկայացուցիչները մասնակիցներին տեղեկացրեցին քիմիական երեք կոնվենցիաների կողմերի կոնֆերանսի արդյունքների մասին, որոնց նրանք անմիջական մասնակցություն էին ունեցել:

 

2 1

Пресс релиз

8 июня 2017 г.

Риски воздействия эндокринных разрушителей на здоровье человека и окружающую среду

8  июня 2017 года в Ереване  (Гостиницa Ани Плаза) по инициативе НПО Армянские Женщины за Здоровье и Здоровую Окружающую Среду (AWHHE) состоялся семинар, посвященный проблеме химических веществ, в частности пестицидов, вызывающих  нарушения эндокринной системы.  Семинар был организован в рамках текущего проекта, финансированного GGF. Подробную информацию об этих химических  веществах представила   сотрудник организации Кнарик Григорян. Эти  химические вещества в очень малых дозах могут блокировать действие гормонов или же могут вызывать нарушения в работе эндокринной системы. Наличие доступной информации об опасных свойствах веществ и использование рекомендуемых мер предосторожности при обращении с ними позволяют сделать процессы производства, транспортировки, обращения и утилизации безопасными. Во многих странах уже существуют системы регулирования в этих областях.  В 2002 году  международное сообщество приняло Согласованную на глобальном уровне  систему классификации и маркировки химических веществ. В своем выступлении  Руководитель НПО Елена Манвелян  ознакомила с содержанием  СГС и  отметила целесообразность внедрения этой системы  в национальное законодательство, что  позволит снизить риски воздействия  подобных веществ на здоровье  и окружающую среду. Она подчеркнула необходимость  соблюдать право потребителя знать, какие химические вещества они покупают вместе с товаром.

 В заключении Елена Манвелян призвала участников повысить внимание к проблеме химической безопасности и эффективнее работать в этой области, отметив, что  рациональное регулирование химических веществ и отходов  – одно из важнейших требований  устойчивого развития. Представитель  Министерства Сельского Хозяйства  Артур Никоян ознакомил участников семинара со стратегией  борьбы, защиты растений и с.х продуктов  от вредителей, использования  химических средств защиты и их поступлением в Армению. Широкая дискуссия возникла вокруг вопроса  о возможности  перехода  интенсивной химизации на агроэкологические методы  ведения с.х. в стране.

По мнению Никоян  этот переход пока идет очень медленно, хотя  Армения не является страной с очень интенсивным использованием химикатов. Были представлены доклады Центра Экологических и Ноосферных Исследований Академии Наук Армении и результаты исследований Американского Университета в Армении, а также AWHHE НПО о содержании остаточных количеств стойких органических веществах в почве, грудном молоке и сельхоз продуктах. В заключении  аудитория была проинформирована о результатах международной конференции по  3-м химическим конвенциям  представителем Министерства Охраны Природы и членом AWHHE – делегатами  этой конференции.    

 

 

 

 

10image001

2017 թ.-ի մայիսի 31-ին, ժամը 11:00-ին` «Անի Պլազա» հյուրանոցի «Գառնի» սրահում  տեղի ունեցավ «Արևային էներգիան` ի նպաստ ածխածնի ցածր արտանետումներով կայուն կենսակերպի` Հայաստանի Սոլակ, Այգավան և Մալիշկա համայնքներում» ծրագրի մեկնարկային հանդիպումը, որին մասնակցում էին ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան, թիրախային համայնքների,  ՀԿ-ների, արևային էներգիայի համակարգերի մշակմամբ զբաղվող ընկերությունների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել վերոհիշյալ համայնքներում ծրագրված գործողությունները:

 Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի  կողմից ստեղծված 10-ամյա շրջանակային ծրագրի Թրասթ ֆոնդի միջոցով (brochure): Ծրագիրն ընտրվել է 10-ամյա շրջանակային ծագրի Թրասթ ֆոնդի կողմից «Կայուն կենսակերպի  և արտադրության ծրագրի» համար հայտարարված բաց մրցույթի միջոցով` Ճապոնիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է արևային էներգիայի օգտագործման խթանման միջոցով բարելավել հիշյալ համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը: Ծրագրի շրջանակում կայուն զարգացման ռազմավարությունների ու ծրագրերի մշակման և իրականացման նպատակով կկիրառվի նորարարական մասնակցային մոտեցում, որը կապահովի տարբեր շահագրգիռ կողմերի և տեղական համայնքների բնակիչների ակտիվ ներգրավվածությունը:

 

Ս.թ. ապրիլի 7-ին կայացել է ԵՄՋՆ ԱՔԵ Ղեկավար հանձնախմբի 16-րդ հանդիպումը, որտեղ քննարկվել են առաջիկա 4 տարիների ջրային բնագավառի ազգային գերակայությունները:

Քննարկմանը ներկա էին Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ներկայացուցիչ՝ պարոն Գրեգորի Ցուրիսը, ՏԶՀԿ-ի ներկայացուցիչ՝ տիկին Տատյանա Եֆիմովան և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ներկայացուցիչներ՝ Փեփ Մարդիստը և Շանտալ Դեմիլեկամպսը, ինչպես նաև շահագրգիռ գերատեսչությունների, գիտական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Օրակարգում քննարկվել են Հայաստանում ջրային ոլորտի վերջին զարգացումները՝ ջրային ռեսուրսների կառավարման և ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանման մասով, Հայաստանում իրականացվող միջազգային ծրագրի հետ համագործակցությունը, ինչպես նաև ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության 2018-2020 թվականների գործողությունների պլանի նախագիծը, որը պատրաստել է փորձագետների աշխատանքային խումբն ընթացիկ «Հայաստանում հավասարաչափ հասանելիության ապահովմանն ուղղված գործողությունների պլանի մշակում» ծրագրի շրջանակում` հիմնվելով ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի կողմից «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության ներքո Հայաստանում իրականացված ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիության ինքնագնահատման քարտի արդյունքների վրա:

 

Չնայած առաջընթացին, Սնդիկի մասին համընդհանուր համաձայնագիրը խափանվում է սնդիկի անվերահսկելի արտադրության և առևտրի պատճառով

Խմբերը դիմում են կառավարություններին` Մինամատայի համաձայնագրի վավերացման գործընթացն արագացնելու և վաղ իրականացումն ապահովելու խնդրանքով:

Ամման, Հորդանան, 9-ը մարտի  2016թ.:  ՀԿ – ների միջազգային կոալիցիան այսօր Հորդանանում կայանալիք  ՄԱԿ-ի Սնդիկի մասին համաձայնագրին նվիրված հանդիպման նախօրեին հանդես եկավ հայտարարությամբ, համաձայն որի սնդիկի նկատմամբ համընդհանուր ավելի խիստ վերահսկողական միջոցառումների ուղղությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարումը դժվարանում է ապօրինի, չտեղեկագրված և չկարգավորվող սնդիկի արտադրության և  առևտրի պատճառով:

 «Զրո սնդիկ աշխատանքային խումբը» [1] (ZMWG) հայտարարել է, որ սնդիկի արտանետումների կրճատման ուղղությամբ գլոբալ ջանքերը կարող են անհաջողության մատնվել, եթե սնդիկի արտադրության և առևտրի նկատմամբ վերահսկողության հարցերը չլուծվեն` նախքան համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը:

 «Սնդիկի թրաֆիքինգը կարտոֆիլի չիպսերի վաճառք չէ, – ասաց Մայքլ Բենդերը, «Զրո սնդիկ աշխատանքային խմբի» միջազգային համակարգողը, – բոլորին քաջ հայտնի է, թե ինչ հետևանքներ են լինում, երբ սնդիկը պատահականորեն արտադրվում է, տեղափոխվում և հետագայում արտանետվում կենսոլորտ»:

Սնդիկը կայուն նեյրոտոքսին է, որը բիոակումուլյացիայի է ենթարկվում` վտանգելով երեխաների, ափամերձ վայրերում ապրող բնակիչների և միլիոնավոր փոքր ծավալով ոսկի արդյունահանողների առողջությունը:

Սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիան, որը համաձայնեցվել է 2013 թ.-ին և որը մինչ այսօր ստորագրվել է 128 երկրի և վավերացվել  23 ազգերի կողմից,  մի համաձայնագիր է, որը պաշտպանում է մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը սնդիկով աղտոտումից: Համաձայնագիրն արգելում է սնդիկի նոր հանքերի շահագործումը, սահմանում է վերահսկողության միջոցառումներ մթնոլորտային օդն  աղտոտող արտանետումների նկատմամբ, սահմանում է կանոնակարգումներ ոսկու արհեստագործական և փոքրածավալ արդյունահանման համար և  ապահովում է գոյություն ունեցող հանքերից և արտադրանքներից փուլ առ փուլ հրաժարման իրականացումը:

Հորդանանում այս շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպումը սնդիկի վերաբերյալ միջկառավարական բանակցային հանձնաժողովի (INC) յոթերորդ նստաշրջանն է: Պատվիրակները հանդիպել են, որպեսզի համաձայնության գան համաձայնագրի մանրամասների շուրջ: Սա վերջին հանդիպումն է` նախքան կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելը` 50 երկրի կողմից վավերացնելուց հետո:

«Երկրները պետք է հավատարիմ մնան այս պատմական համաձայնագրի ոգուն և  մտադրությանը», – ասաց Ելենա Լիմբերիդի-Սեթթիմոն, ZMWG միջազգային համակարգողը. «Որպեսզի հոսքը դադարեցնենք, մենք պետք է առաջին հերթին պարզենք, թե որտեղից է գալիս սնդիկի մատակարարումը և դեպի ուր է այն գնում»:

Սնդիկի արտադրության և առևտրի հոսքերի մասին տեղեկատվական նշանակալից բացերը թույլ չեն տալիս հստակ պատկերացում կազմել սնդիկի համաշխարհային մատակարարման իրավիճակի մասին: Ներկայումս չկա սնդիկի արտադրության, մատակարարման և առևտրի վերաբերյալ ստանդարտ տեղեկատվություն կամ ցուցակների կազմման ընթացակարգ: Սնդիկ արտադրող որոշ երկրներ հաշվետվություն չեն ներկայացնում արտադրության ծավալների մասին, շատ երկրներ էլ, ապօրինի կամ մաքսանենգ մատակարարումների պատճառով, չեն իրականացնում սնդիկի պաշարների ճշգրիտ ցուցակագրում:

«Մտահոգիչ է այն փաստը, որ սնդիկի նոր, անօրինական  հանքեր[i] են ի հայտ գալիս Ինդոնեզիայում և Մեքսիկայում, և որ Արևելյան Ասիան հանդես է գալիս որպես սնդիկի խոշոր առևտրային հանգույց», – ասաց Ռիչարդ Գուտիերեսը,  “Ban Toxics!”  կազմակերպության տնօրենը, Ֆիլիպիններ. «Այս ամենը նպաստում է փոքր ծավալով ոսկու արդյունահանման համար սնդիկի փաստացի պահանջարկի բավարարմանն ասիական տարածաշրջանում, Լատինական Ամերիկայում և  հնարավոր է` ողջ աշխարհում: Այս միտումները ոչ մի լավ բան չեն խոստանում համաձայնագրի ապագայի համար»:

ZMWG –ն հավատացած է, որ սնդիկի առևտրի արդյունավետ վերահսկողության և կառավարման համար կառավարությունները պետք է սկսեն իրականացնել իրենց երկրներում սնդիկի արտադրության աղբյուրների նույնականացում և ցուցակագրում: Նրանք պետք է թափանցիկ գործեն և տրամադրեն տեղեկատվություն իրենց արտադրության ծավալների և կուտակումների, ինչպես նաև այն մասին, թե ով, որքան  և որ  երկրներին է արտահանում:

«Սնդիկի պատահական արտադրության և առևտրի կանխարգելումն արդյունավետ հաշվետվողականության և մոնիթորինգի միջոցով կօգնի վերջ դնելու այդ  գործելակերպին: Սա պետք է դիտարկվի  որպես առաջնահերթություն կառավարությունների վաղվա հանդիպման ժամանակ, – ասաց Ռիկո Յուրիպիդոն, “groundWork”, Հարավային Աֆրիկա. «Տվյալների մասին հաշվետվողականությունը պետք է դառնա համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Հակառակ դեպքում, համաձայնագիրը կարող է վերածվել պարզապես հերթական «թղթե վագրի»»:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, խնդրում ենք դիմել`

Ելենա Լիմբերիդի-Սեթթիմո, ZMWG միջազգային համակարգող, բջջ.`+32 496 532818, Elena.lymberidi@eeb.org

Միշել Բենդեր, ZMWG միջազգային համակարգող, բջջ.`+1 802 9174579, mercurypolicy@aol.com

Ռիչարդ Գուտիերեզ, Ban Toxics! կազմակերպության տնօրեն, Ֆիլիպիններ, բջջ.` +63 2 355 7640, rgutierrez@bantoxics.org

Ռիկո Յուրիպիդո,   groundWork – Friends of the Earth South Africa, բջջ.` +27 835193008, rico@groundwork.org.za

 

***

Նշումներ խմբագիրների համար

 

[1] ZMWG -ն ավելի քան 50 երկրում գործող ավելի քան 95 հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող բնապահպանական և առողջապահական հասարակական կազմակերպությունների գլոբալ կոալիցիա է:

 [2] Սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիա` http://www.mercuryconvention.org

 [3] Պարզվել է, որ DELA GmbH թափոնների հարցերով զբաղվող, ներկայումս չգործող գերմանական ընկերությունը, 2014 թ-ին ապօրինաբար արտահանել է ԵՄ քլոր-ալկալիական արտադրություններից գոյացած ավելի քան 1000 տոննա մետաղական սնդիկի ավելցուկ` շրջանցելով ԵՄ արտահանման արգելքը և թույլ տալով սնդիկը մուտքը համաշխարհային շուկա: Այս ընկերությունը «թափոնների» անվան տակ արտահանել է շուրջ 500 տոննա սնդիկ Շվեյցարիա, Հունաստան, Նիդերլանդներ և այլ երկրներ:

DELA-ն կարողացել է շրջանցել կանոնակարգերը,  քանի որ չի պահանջվել որևէ վերահսկման մեխանիզմ` դեպի նպատակային օգտագործման վերջնակետ սնդիկի անցած ճանապարհին հետևելու համար: Իշխանությունները դեռևս չգիտեն, թե ինչ է արվել սնդիկի այդ քանակության հետ: Հայտնի է սակայն, որ հիմնական նպատակակետ հանդիսացող բոլոր երկրներն առևտրային կապերի մեջ են այն երկրների հետ, որտեղ նշանակալի չափերի է հասնում ոսկու փոքրածավալ արդյունահանումը, ինչն էլ հանդիսանում է շրջակա միջավայր արտանետումների անմիջական աղբյուր և վտանգում հանքագործների ու նրանց ընտանիքների անդամների առողջությունը:

«Որպեսզի դադարեցնենք հոսքը, մենք պետք է առաջին հերթին իմանանք, թե որտեղից է սնդիկը մատակարարվում և ուր է այն գնում», – ասաց Ելենա Լիմբերիդի-Սեթթիմոն, Եվրոպայի բնապահպանական բյուրոյի (ԵԲԲ) «Զրո սնդիկ» ծրագրի ղեկավարը. «Մենք կոչ ենք անում ԵՄ-ին ստեղծել առևտրին հետևող համակարգ` արձանագրելու համար սնդիկի առևտրի վերաբերյալ տեղեկությունները, ներառյալ` արտահանման, ներմուծման, ինչպես նաև արտադրության ծավալները»:

 [4] Սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիայի վավերացումը ԵՄ կողմից` http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm

[i] Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, առաջնային հանքարդյունաբերությունից ստացված սնդիկը չի թույլատրվելու օգտագործել արհեստագործական և փոքրածավալ ոսկու արդյունահանման ժամանակ:

image004

Խնդրում ենք կարդալ կոչը, որպեսզի Ձեզ համար հասկանալի լինի, թե ինչպես կարող եք օգնել Դիտակ գյուղի մանկապարտեզին: Ձեր աջակցության կարիքը նրանք շատ են զգում, որի համար նրանք անչափ երախտապարտ կլինեն:

Արարատի մարզի Դիտակ գյուղը գտնվում է Երևանից 20 կմ հեռավորության վրա: Այն համարվում է աշխարհագրորեն մեկուսացված բնակավայրերից մեկը: Գյուղի բնակչության թիվը 787 է (230 տնային տնտեսություն), զբաղեցրած տարածքը` 217 հա: Կանանցից շատերը միայնակ իրենց ուսերին են կրում պատասխանատվությունն իրենց ընտանիքների,  երեխաների խնամքի և կենցաղային խնդիրների լուծման համար, քանի որ նրանց ամուսինները կամ մահացել են կամ մեկնել են արտերկիր` աշխատանք որոնելու: Որոշ տեղաբնակներ աշխատում են կամ Երևանում կամ արտերկրում (օրինակ, Ռուսաստանում): Գյուղը չունի բավարար քանակի ոռոգման  ջուր: Ապրուստի պայմաններն անբավարար են և բարելավման կարիք ունեն:

Ինչ է հարկավոր այս պահին

 Դիտակ համայնքն անցյալում մանկապարտեզ չի ունեցել: Գյուղապետարանը մտադրություն է ունեցել դպրոցի երկրորդ մասնաշենքում տարածքը վերանորոգել և օգտագործել որպես մանկապարտեզ: Ցավոք, ֆինանսների բացակայության պատճառով, ծրագիրը կյանքի չի կոչվել: Շվեյցարիայի Sourire vers I’Avenir Foundation հիմնադրամի առատաձեռն աջակցության շնորհիվ, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ-ն հաջողությամբ իրականացրել է մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները: Ներկա դրությամբ մանկապարտեզի շահագործման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ֆինանսավորում  (մանկապարտեզը չունի կահույք, սարքավորումներ և այլն): Մանկապարտեզը նախատեսված է 40 երեխայի համար: Շահառուները կլինեն ոչ միայն այս գյուղի երեխաները, այլև հարևան համայնքի երեխաները, որոնց ծնողները նույնպես ուզում են իրենց երեխաներին ուղարկել այդ մանկապարտեզը:

image006

Դիտակի մանկապարտեզի մուտքը

image008

Դիտակի վերանորոգված մանկապարտեզը ներսից (խաղասենյակ)

image010image012image014

Դիտակի մանկապարտեզի զուգարանը

 

Ստորև տրված է 40 երեխայի համար անհրաժեշտ պարագաների ցանկը

 • Խաղասենյակի համար
  • 40 աթոռ
  • 10 սեղան
  • խաղալիքների պահարան
 • Ննջասենյակի համար
  • 20 երկհարկանի մահճակալ
  • 40 փոքր զգեստապահարան

Շահագրգիռ կողմերի և համայնքների հետ համագործակցելու նպատակով, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ-ն կօգտագործի իր նախկին հաջողված փորձը: Մենք ցանկանում ենք հավատալ և հուսալ, որ բարեգործական կազմակերպությունները և Հայաստանի իշխանությունները, որոնք մտահոգ են Հայաստանի գյուղական բնակավայրերում ապրող երեխաների սոցիալական պայմաններով և կրթությամբ, կարձագանքեն այս կոչին:

Անչափ շնորհակալ ենք աջակցության համար:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար խնդրում ենք դիմել`

Հեռ.` (+ 374 10) 52 36 04;

Էլ.փոստ` office@awhhe.am

Վեբ կայք` www.awhhe.am

 

 

eul

в рамках партнерского проекта ЕС и ФАО

«Улучшенное управление пестицидами и химическими веществами 
на территории бывшего Советского Союза»

fao

С 17 по 21 марта 2014 года в рамках партнерского проекта ФАО / ЕС «Улучшенное управление пестицидами и химическими веществами на территории бывшего Советского Союза» в столице Молдовы г. Кишиневе был проведен тренинг по повышению осведомленности и передаче информации. 
В нем приняли участие представители национальных НПО и сотрудники пресс-служб министерств сельского хозяйства и министерств охраны окружающей среды из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Украины. Они совместно работали над развитием стратегии передачи информации и повышения осведомленности населения, исходя из приоритетов их стран, как это было определено в партнерском проекте ФАО / ЕС. 
Тренинг был направлен на развитие потенциала специалистов, призванных внести свой вклад в снижение рисков для здоровья населения и окружающей среды, которым те подвергаются со стороны пестицидов. Вопрос осведомленности в отношении воздействия опасных пестицидов на уязвимые группы в области сельского хозяйства бул одним из ключевых пунктов в повестке дня тренинга. Кроме того, особое внимание уделялось необходимости улучшения сбора данных на местах по использованию пестицидов и связанных с ними случаев отравления, что делается для обеспечения осведомленности институтов, уполномоченных принимать решения на национальном уровне, например, регистраторов пестицидов, а также для обеспечения связи с ними. 
Проект охватывает двенадцать стран в регионах Европейского соседства, Средней Азии и Российскую Федерацию. Он  финансируется совместно с Европейским Союзом и реализуется ФАО вместе с рядом партнеров по развитию, включая международные НПО (Институт Блэксмит, Зеленый Крест Беларуси и Швейцарии, Миллиоконтакт Интернэшионал, Сеть действий по пестицидам Великобритании и Интернэшионал ГХЦГ и Ассоциация пестицидов) и секретариат Роттердамской конвенции.

Европейский Союз и Продовольственная и сельскохозяйственная организация вложили 7 млн ​​€, чтобы помочь этим странам и содействовать созданию атмосферы сотрудничества и развития потенциала для устранения рисков, связанных с устаревшими пестицидами и стойкими органическими загрязнителями и разработки более устойчивого сельского хозяйства в будущем. По некоторым оценкам, в регионе есть более 200 000 метрических тонн этих опасных химических веществ, и необходимы согласованные международные усилия для того, чтобы предотвратить загрязнение воды и почвы, используемой для производства продуктов питания.

milieuТренинг проводился организацией Миллиоконтакт Интернэшионал

17.01.14
ԲԱՆԱՁԵՎԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԽՈՐՀՐԴԻ 134-ՐԴ ՆԻՍՏԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (հունվար, 2014թ.)
Սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցությունը հանրային առողջության վրա: ԱՀԿ-ի և առողջապահության նախարարությունների դերը սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիայի իրականացման գործում

Հովանավորներ` Արգենտինա, Կոլումբիա, Կոստա  Ռիկա, Էկվադոր, Պանամա, Միացյալ Նահանգներ, Շվեյցարիա, Ուրուգվայ

 Առողջապահության համաշխարհային վեհաժողովի (WHA) վաթսունյոթերորդ նիստը,

հիշեցնելով իր համապատասխան բանաձևերը, ներառյալ <<Բերանի խոռոչի առողջություն: Առողջության խթանման և հիվանդության կանխարգելման գործողությունների ծրագիր>> WHA60.17 բանաձևը, <<Առողջության բարելավման և թափոնների` բնապահպանական առումով անվտանգ կառավարման մասին>>  WHA63.25 բանաձևը, <<Քիմիականնյութերիմիջազգայինկառավարմանռազմավարականմոտեցումներ>>(SAICM) WHA59.15 բանաձևը և քիմիկատների հարցերով միջազգային համաժողովի կողմից իր երրորդ նիստի ժամանակ ռազմավարական մոտեցումների իրականացման մեջ առողջապահական հատվածի ներգրավվածության ուժեղացման մասին ընդունված ռազմավարությունը,

ճանաչելով թունաքիմիկատների և թափոնների, այդ թվում` սնդիկի ազդեցության հետ կապված վտանգներին ենթակա բնակչության խոցելի խմբերի, մասնավորապես, կանանց, երեխաների և նրանց միջոցով ապագա սերունդների առողջապահական խնդիրներն արդյունավետորեն լուծելու կարևորությունը,

hիշեցնելով 2012թ. հունիսին ՄԱԿ-ի  Ռիո + 20 գագաթաժողովի արդյունք հանդիսացող «Ապագան, որը մենք ցանկանում ենք» հռչակագրում շարադրված կայուն զարգացման մասին թարմացված հանձնառությունները, ինչպես նաև 2010թ. Ադելաիդայի <<Առողջապահությունը քաղաքականության բոլոր ուղղություններում>> հռչակագիրը, և 2013թ. Ֆինլանդիայում կայացած` առողջապահության խթանման 8 – րդ համաշխարհային կոնֆերանսը, որը կոչված էր խրախուսելու համագործակցությունը միջգերատեսչական բոլոր ոլորտներում` առողջ բնակչություն ունենալու նպատակով,

 հաշվի առնելով այն, որ սնդիկի մասին նոր բազմակողմանի բնապահպանական համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունները 2013թ. – ի հոկտեմբերին ավարտվել են Մինամատայի կոնվենցիայի (Սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիա) ընդունմամբ, նաև այն, որ առաջին անգամ առողջապահական խնդիրների մասին առանձին հոդված և այլ համապատասխան դրույթներ արդեն ներառված են, և որ Մինամատայի կոնվենցիան Կողմերի ​​վրա դնում է որոշակի պարտավորություններ, որոնք առողջապահական հատվածից` ի թիվս այլ իրավասու ոլորտների, ըստ անհրաժեշտության, պահանջում են գործողություններ, ներառյալ` սնդիկ պարունակող ջերմաչափերի և զարկերակաճնշաչափերի (սֆիգմոմանոմետր), կոսմետիկական միջոցների, այդ թվում, մաշկը սպիտակեցնող օճառների և քսուքների, արդիական հականեխիչների արտադրությունից փուլ առ փուլ հանումը, միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն սնդիկ պարունակող ստոմատոլոգիական խառնուրդներից փուլ առ փուլ հրաժարվելու և  ոսկու փոքրածավալ արդյունահանման մեջ ներգրավված հանքագործների և նրանց համայնքների վրա սնդիկի ազդեցության մասին առողջապահական ռազմավարությունների մշակումը,

հիշեցնելով Մինամատայի կոնվենցիայի նպատակը, այն է` պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը մարդու գործունեության հետևանքով առաջացող սնդիկի  և սնդիկի միացությունների արտազատումներից և արտանետումներից,

hաշվի առնելով, որ Մինամատայի կոնվենցիան խրախուսում է Կողմերին (ա) նպաստել ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը, որոնք ուղղված են վտանգի տակ գտնվող բնակչության, հատկապես խոցելի բնակչության բացահայտմանը և պաշտպանությանը, որը կարող է ներառել, գիտության վրա հիմնված առողջապահական ուղեցույցների ընդունումը, որոնք վերաբերում են սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցությանը, ըստ անհրաժեշտության, սնդիկի ազդեցության կրճատման համար նպատակային ցուցանիշների սահմանմանը, հանրային առողջապահության և այլ ոլորտների մասնակցությամբ հանրային կրթությանը, (բ) նպաստել  սնդիկի և սնդիկի միացությունների մասնագիտական ազդեցության վերաբերյալ գիտության վրա հիմնված կրթական և կանխարգելիչ ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը, (գ) խթանել սնդիկի կամ սնդիկի միացությունների ազդեցության կանխարգելման և դրանց ազդեցության վտանգի տակ գտնվող բնակչության բուժման և խնամքի համապատասխան առողջապահական ծառայությունները, (դ) ստեղծել և ամրապնդել, անհրաժեշտության դեպքում, ինստիտուցիոնալ և առողջապահական մասնագիտական ​​կարողությունները` սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցության հետ կապված առողջապահական ռիսկերի կանխարգելման, ախտորոշման, բուժման և մոնիթորինգի համար,

նշելով, որ ըստ Մինամատայի կոնվենցիայի, Կողմերի համաժողովը առողջության հետ կապված գործունեությունը քննարկելիս, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է խորհրդակցի, համագործակցի և խթանի համագործակցությունը և տեղեկատվության փոխանակումը Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ), Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) և համապատասխան այլ միջկառավարական կազմակերպությունների հետ,

շնորհակալություն հայտնելով բանակցությունների ընթացքում ԱՀԿ-ի նախապատրաստական ​​աշխատանքների համար,  վերլուծելով տարբեր ռիսկերը և մատչելի այլընտրանքները, ինչպես նաև այն ոլորտների վերլուծությունն ու բացահայտումը, որոնք, ըստ համաձայնագրի պարտավորությունների,  պահանջում են լրացուցիչ կամ նոր ջանքեր, և խրախուսելով հետագա և շարունակական հետազոտությունները և այլ ջանքերը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի,

ողջունում է 2013թ. հոկտեմբերին պետությունների կողմից Մինամատայի կոնվենցիայի ընդունումը,

խրախուսում է անդամ պետություններին` 
(1) ձեռնարկել անհրաժեշտ ներպետական ​​միջոցներ` Մինամատայի կոնվենցիան անհապաղ ստորագրելու, վավերացնելու և իրագործելու համար, որը սահմանում է միջազգային իրավաբանորեն պարտադրող միջոցառումներ`  ուղղված մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա սնդիկի և սնդիկի միացությունների հետ կապված ռիսկերի   վերացմանը,

(2) ակտիվորեն միանալ Մինամատայի կոնվենցիայի իրականացման ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային ջանքերին, 

(3) լուծել սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցության հետ կապված առողջապահական խնդիրները` առողջապահության ոլորտում դրանց օգտագործման, ինչպես նաև` այլ բացասական առողջական հետևանքների համատեքստում, որոնք հարկավոր է կանխարգելել կամ բուժել` ապահովելով սնդիկի և սնդիկի միացությունների ողջամիտ կառավարումը դրանց ողջ կենսացիկլի ընթացքում,

(4) ընդունել շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության փոխկապակցվածությունը` Մինամատայի կոնվենցիայի իրականացման և կայուն զարգացման համատեքստում, 

(5) խթանել սնդիկի կամ սնդիկի միացությունների ազդեցության կանխարգելման, ազդեցության ենթակա բնակչության բուժման և խնամքի համապատասխան առողջապահական ծառայությունները, այդ թվում` ձկան սպառման վերաբերյալ ազգային տեղեկագրերի և ռիսկերի մասին տեղեկատվության փոխանակման  արդյունավետ ռազմավարությունների մշակումը, 

(6) ապահովել սերտ համագործակցությունն առողջապահության նախարարությունների և շրջակա միջավայրի գերատեսչությունների, ինչպես նաև` աշխատանքի, արդյունաբերության, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության և այլ նախարարությունների միջև, որոնք պատասխանատու են Մինամատայի կոնվենցիայի դրույթների իրականացման համար, 

(7) դյուրացնել սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցության հետ կապված առողջապահական հետևանքների մասին համաճարակաբանական տեղեկատվության փոխանակումը, անհրաժեշտության դեպքում` սերտորեն համագործակցելով ԱՀԿ-ի և այլ համապատասխան կազմակերպությունների հետ:

Գլխավոր տնօրենին հորդորում է`

 1.  աջակցել ԱՀԿ-ի ջանքերին` սնդիկի մասին Մինամատայի կոնվենցիայի իրականացման գործում անդամ երկրներին սնդիկի հետ կապված բոլոր առողջապահական հարցերում խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրելու ուղղությամբ,  որոնք համահունչ են ԱՀԿ-ի աշխատանքի ծրագրին` մարդու առողջությունը խթանելու և պաշտպանելու նպատակով,
 2. աջակցել անդամ պետություններին` մշակելու և իրականացնելու ռազմավարություններ և ծրագրեր`  վտանգի տակ գտնվող բնակչության, մասնավորապես, բնակչության խոցելի խմբերի բացահայտման և պաշտպանության համար, և որը կարող է ներառել գիտության վրա հիմնված առողջապահական ուղեցույցների ընդունումը, որոնք վերաբերում են սնդիկի և սնդիկի միացությունների ազդեցությանը, ազդեցության կրճատման նպատակով նպատակային ցուցանիշների սահմանմանը և առողջապահական և այլ ներգրավված ոլորտների մասնակցությամբ հանրային կրթությանը,
 3. սերտորեն համագործակցել Մինամատայի կոնվենցիայի միջկառավարական բանակցող հանձնախմբի, Կողմերի համաժողովի և այլ միջազգային կազմակերպությունների և մարմինների, հիմնականում` ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագրի հետ, լիովին աջակցել Մինամատայի կոնվենցիայի` առողջապահությանն առնչվող դրույթների իրականացմանը և հանձնախմբին և Կողմերի համաժողովին տրամադրել տեղեկատվություն` այդ ոլորտում ձեռք բերված առաջընթացի մասին:

Եվ տնտեսական ինտեգրացման տարածաշրջանային կազմակերպություններին, եթե անհրաժեշտ է

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից (ՔՀԿ) կազմված աշխատանքային խմբի հանդիպումը ՀՀ Ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի և  անդամների հետ տեղի ունեցավ 2013թ.-ի սեպտեմբերի 2-ին:
Առաջարկվող հանդիպման նպատակն էր աշնանային նստաշրջանի մեկնարկից առաջ ՀՀ օրենսդիրների ուշադրությանը ներկայացնել իրենց շահառուների առջև ծառացած և շուտափույթ օրենսդրական լուծում պահանջող հիմնախնդիրները` դրանով իսկ նպաստելով նաև ՀՀ ԱԺ-ի մասնակցային կառավարման մշակույթի զարգացմանը:

Հանդիպմանը մասնակցեցին գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը և  յոթ անդամներ:

ՔՀԿ-ից մասնակցել են հետևյալ կազմակերպությունները.
Էմմա Անախասյան, <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ
Ինգա Զարաֆյան, <<ԷկոԼուր տեղեկատվական>> ՀԿ
Արթուր Գրիգորյան, փորձագետ
Աիդա Իսկոյան, <<Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն>> ՀԿ
Կարինե Դանիելյան, <<Հանուն մարդկային կայուն զարգացման>> ասոցիացիա
Սոնա Այվազյան,<<Թրանսփերենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն>> ՀԿ
Սիլվա Այվազյան, Երևանի Օրհուս կենտրոն
Ալբերտ Հարոյան, Դիլիջանի Օրհուս կենտրոն:

Հանդիպման ժամանակ ներկայացվեցին առաջարկություններ հետևյալ նախագծերի վերաբերյալ.

 • Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության կենսաանվտանգության մասին օրենքի նախագիծ, սերմերի մասին օրենք
 • Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին նախագիծ
 • Սևանի մասին օրենքի լրացման նախագիծ
 • Գյուղատնտեսության մասին օրենք:

Առաջարկությունները ներկայացվեցին Էմմա Անախասյանի կողմից, այնուհետ յուրաքանչյուր կազմակերպություն լրացում կատարեց իր կողմից:

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, որ իրենք առաջնահերթ են համարում Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության կենսաանվտանգության մասին օրենքի նախագծի ընդունումը, և կկազմակերպվեն հանրային լսումներ նախագծի քննարկման շուրջ: Հանձնաժողովի անդամներն իրենց անհանգստությունն արտահայտեցին սերմերի ներկրման ազատականացման շուրջ:

Սևանի մասին օրենքի լրացման նախագիծը վերաբերում է փոքր հէկ-երին: Նախագծի հեղինակը նույնպես մասնակցում էր հանդիպմանը: Բոլոր մասնակիցներն իրենց մտահոգությունն արտահայտեցին Սևանա լճի ճակատագրի մասին: Քննարկվեց նաև գետերի աղտոտվածության, <<Սևանի մասին>> օրենքի չգործելու, էկոլոգիական թողքերի անհամապատասխանության,  գործող փոքր հէկ-երի հետագա արգելման, անմիջապես Սևանա լճում ձկնարդյունաբերության վտանգավորության հարցերը:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին նախագիծը չքննարկվեց, քանի որ այն նոր է մտել Ազգային ժողով, և ամառային արձակուրդներից հանձնաժողովի անդամները նոր են վերադարձել: Նախագահի կողմից առաջարկվեց կազմակերպել առանձին քննարկում նշված թեմայի շուրջ: Օրենքը պետք է ընդունվի նոյեմբերի վերջին:

Գյուղատնտեսության մասին օրենքի նախագծի քննարկումն անցյալ տարի հետաձգվեց 1 տարով: Նոր նախագիծը կրկին կներկայացվի Ազգային ժողով: Այժմ նախագիծը գտնվում է կառավարությունում:

Խոսվեց նաև բնապահպանական շրջանակային օրենքի մասին, որը, կարծես թե, տեսադաշտից դուրս է մնացել:

Հանձնաժողովի նախագահն ամփոփեց հանդիպումը, նշելով, որ առաջարկությունները հաշվի կառնվեն: Նա խնդրեց ծանոթանալ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրված նոր նախագծերին և ներկայացնել կարծիք կամ օրենսդրական առաջարկություն: Առանձնակի նշվեց, որ հանձնաժողովը պատրաստ է համագործակցության:

Geneva, Switzerland, from 28 April to 10 May 2013

The sixth meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention was held back-to-back with the eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention (BC COP-11), the sixth meeting of the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention (RC COP-6) and the second simultaneous extraordinary meetings of the three conferences of the parties to the three conventions (ExCOPs-2) from 28 April to 10 May 2013.

It was possible to reach a solution to insert a new substance hexabromocyclododecane (HBCD) into the list of the Stockholm Convention, 
Another significant achievement of the Geneva talks was the decision to use an ecological approach for pest control in rural agriculture, based on the extensive use of agro-ecology and organic farming.
During the talks in Geneva a lot of attention was paid to the importance of regional centers for the Stockholm and Basel Conventions.
The need to increase funding for the effective implementation of the Convention in the period 2014-2018 was underlined taking into consideration that developing countries and countries with economies in transition require substantial technical and financial assistance and transfer of environmentally sound technologies to meet their obligations under the Convention.

NGOs spoke out strongly against recent EU legislation on the Ship Recycling Regulation, which withdraws end-of-life ships from the EU’s implementation of the BC, and addresses these ships under the yet-to-come-into-force Hong Kong Convention. By the evening reception, though, a more complex picture emerged, as delegates discussed the matter in more judicious terms. One NGO participant recalled the issue arose at COP10, and anticipated ongoing discussions at this COP.

AWHHE representative attended COP6 as an observer.

st_conv_6th_meeting

Новости <Эко-Согласия> по химической безопасности

ПЕРЕГОВОРЫ НА ШЕСТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ О СОЗ

В Женеве 2 мая завершилась шестая Конференция сторон Стокгольмской конвенции о СОЗ. Жаркие дискуссии прошедших трех дней привели к компромиссу по ряду важных вопросов.

Удалось добиться решения принять новое вещество в список Стокгольмской конвенции. Гексабромциклододекан (ГБЦД), полностью отвечающий всем критериям стойкого органического загрязнителя (СОЗ), будет включен в Приложение А Конвенции для запрета на производство и использование и ликвидацию существующих запасов экологически безопасным способом.

В ходе обсуждений Европейский Союз доказывал необходимость разрешить переработку материалов, содержащих это вещество. Норвегия, поддержанная странами Африки и неправительственными организациями, выступила категорически против такого  разрешения. Переработка материалов, содержащих ГБЦД, приводит к тому, что данное вещество переходит в новую продукцию и продолжает отравлять людей и окружающую среду, несмотря на глобальный запрет на его производство и использование. Представители ЕС утверждали, что новые товары, полученные в процессе переработки, будут использоваться только в рамках ЕС и не будут экспортироваться в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, которые не располагают необходимыми технологиями для экологически безопасной переработки или ликвидации товаров, когда они становятся отходами. Однако гарантировать реальное выполнение такого утверждения невозможно. ГБЦД производится не только в ЕС, но и , например, в Китае, откуда он поступает в любые другие страны, что подтвердил представитель Австралии, отметив, что ГБЦД импортируется в его страну из Китая.
Взвесив все аргументы, делегаты Конференции сторон приняли решение не предоставлять специальное исключение на переработку отходов, содержащих ГБЦД.

ГБЦД широко используется в изоляционных материалах в строительстве и, как и все СОЗ, крайне опасно для здоровья людей. Оно накапливается в биологических организмах, может переносится на большие расстояния и длительное время сохраняется в окружающей среде. ГБЦД обнаружен в Арктике, морской рыбе, морских птицах, тюленях, белуге и белых медведях. ГБЦД накапливается в живых организмах и поднимается вверх по пищевой цепи. ГБЦД негативно воздействует на неврологическое развитие, приводит к гормональным нарушениям и другим функциональным заболеваниям. Это вещество обнаружено в грудном молоке, причем недавние исследования показывают увеличение концентрации ГБЦД в грудном молоке.

На Конференции сторон Норвегия представила документ, в который вошли четкие аргументы в пользу полного запрета на производство и использование ГБЦД без разрешения на специальные исключения по его применению. Тем не менее специальное разрешение было все-таки включено в итоговый документ Конференции. Страны могут потребовать специального разрешения на продолжение производства и использования ГБЦД в течение пяти лет после включение вещества в список Конвенции. Однако теперь им придется   маркировать новые товары, содержащие ГБЦД. <Это существенный шаг вперед, считает Ольга Сперанская, Сопредседатель IPEN и руководитель Программы по химической безопасности <Эко-Согласия>. <Маркировка ГБЦД на товаре позволит странам сделать правильный выбор, принимая решение об импорте. Кроме того, такое решение – хороший прецедент для маркировки других СОЗ, как, например, бромированные пламегасители>. Напомним, что окта и пента бромированные дифенил эфиры были включены в список Стокгольмской конвенции, однако, развитые страны добились специального исключения на переработку содержащей их продукции. В результате эти стойкие органические загрязнители, производство и использование которых запрещено на глобальном уровне, сохраняются в новых товарах и продолжают наносить вред здоровью людей и экосистемам.

Еще одним существенным достижением переговоров в Женеве стало решение использовать экологический подход при борьбе с вредителями в сельском хозяйстве, основанный на широком применении агроэкологии и органического земледелия. Такое решение было принято при обсуждении альтернатив эндосульфану – смертельно опасному пестициду, включенному в список Стокгольмской конвенции два года назад. Неправительственные организации требовали проведения оценки опасности предлагаемых химических альтернатив эндосульфану, утверждая, что многие из них не менее опасны, чем сам эндосульфан. Решение делегатов Конференции даст возможность фермерам срочно обратиться к своим правительствам с требованием оказать помощь в переходе на не химические средства борьбы с вредителями.

В ходе переговоров в Женеве большое внимание уделялось важности региональных центров по Стокгольмской и Базельской конвенциям. Развивающиеся страны утверждали, что региональные центры представляют собой инструмент для оказания странам технической помощи в повышении их потенциала для эффективного выполнения Стокгольмской конвенции. Страны выступали также за увеличение финансовой помощи центрам и предоставление большей поддержки со стороны Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Большое внимание уделялось работе ГЭФ как финансового механизма Стокгольмской конвенции. Подчеркивалась необходимость увеличения финансирования для эффективного выполнения конвенции в период с 2014-2018 гг, принимая во внимание, что развивающимся странам и странам с переходной экономикой требуется существенная техническая и финансовая помощь, а также передача экологически безопасных технологий для выполнения своих обязательство по Конвенции.

Новости «Эко-Согласия»по химической безопасности

ТОКСИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ТОВАРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Круглый стол по этой теме прошел 2 мая 2013 года в рамках совместной конференции сторон трех химических конвенций (Женева, 27 апреля-10 мая 2013 года). С презентациями выступали представители «Эко-Согласия», IPEN, ГРИД-Арендал, НПО «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду», НПО «Независимая экологическая экспертиза», Регионального центра по Стокгольмской и Базельской конвенциям, ЮНЕП. Участники круглого стола обсудили результаты партнерского проекта «Токсичные вещества в товарах для детей», выполненного в шести странах ВЕКЦА осенью 2012 года, рассказали о том, какое влияние оказал проект на решение проблемы токсичных веществ в игрушках в странах региона.

Были представлены рекомендации, подготовленные участниками проекта и адресованные законодательной и исполнительной власти стран ВЕКЦА и представителям промышленных предприятий, выпускающих товары для детей. С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться здесь:
http://www.ecoaccord.org/news2012/recommendations.pdf

Итоговая публикация по результатам проекта «Токсичные вещества в товарах для детей», размещена здесь: http://www.ecoaccord.org/pop/2013/toxicrep_rus.pdf

_________
Информационная служба “Эко-Согласие”
ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
ПРОСЬБА ССЫЛАТЬСЯ НА ИСТОЧНИК
Главный редактор – Ольга Сперанская
speransk 2004@mail .ru
www.ecoaccord.org

Հայաստան, Երևան, 17-18 դեկտեմբերի 2012թ.

logos_conf2012

<<Թունավոր մետաղները մանկական արտադրանքներում>> ծրագիրը ԿՕԱ-ների ոչնչացման հարցերով միջազգային ցանցի (IPEN), <<Էկո-համաձայնություն>> (Eco-Accord) ՀԿ-ի և GRID – Arendal-ի մասնակցությամբ մեկնարկել է 2012թ. սեպտեմբերին` Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի վեց երկրներում:
Ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը իրականացվել է լայնամասշտաբ հետազոտություն` մանկական արտադրանքներում վեց թունավոր մետաղների (կապար, սնդիկ, կադմիում, անտիմոն, մկնդեղ, քրոմ) պարունակության նկատմամբ: Բոլոր ապրանքատեսակները գնվել են Մոսկվայի, Վոլգոգրադի, Սոչիի, Կոլոմնայի, Մինսկի, Երևանի, Ալմա-Աթայի, Բիշկեկի և Կիևի
Հետազոտության արդյունքները մտահոգիչ են: Նմուշառված 569 արտադրանքից 164 -ը (29 %) պարունակում է նշված 6 ծանր մետաղներից առնվազն մեկը:

Հետազոտությունները, որոնք Հայաստանում իրականացրել է IPEN –ի փորձագետ Ջոզեֆ ԴիԳանջին ռենտգենաֆլուորեսցենտային անալիզատորի (վերլուծիչի) օգնությամբ, ցույց տվեց, որ նմուշառված 68 խաղալիքի մոտ 20 %-ը պարունակում է առնվազն 1 ծանր մետաղ, որի խտությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի խտությունը: Ամենից հաճախ հանդիպող խնդիրներից է խաղալիքներում կապարի բարձր պարունակությունը: Հողում, որի վրա քայլում են երեխաները, կապարի թույլատրելի խտությունը 32 ppm (մգ/կգ) է, իսկ ստուգված մանկական խաղալիքներում, որոնք երեխաները հաճախ կարող են դնել բերանը, այն տատանվում է 32 մգ/կգ – 12 140 մգ/կգ սահմաններում, այսինքն, մոտ 350 անգամ գերազանցում է թույլատրելի խտությունը: Տոքսիկ մետաղներ պարունակող խաղալիքների մեծ մասն արտադրված է Չինաստանում:

2012թ. դեկտեմբերի 17-18 – ը Երևանի <<Կոնգրես>> հյուրանոցում տեղի ունեցավ <<Ծանր մետաղները խաղալիքներում: Երեխաների համար արտադրվող ապրանքների քիմիական անվտանգության ապահովման ազգային և տարածաշրջանային քաղաքականության խնդիրները>> թեմայով միջազգային համաժողով, որին մասնակցում էին Ուկրաինայի, Բելառուսի, Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի ՀԿ-ները: Համաժողովը կազմակերպել էր <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> հասարակական կազմակերպությունը` <<ԿՕԱ-ների ոչնչացման հարցերով միջազգային ցանցի (IPEN), Գլոբալ <<կանաչ դրամաշնորհների>> հիմնադրամի (GGF), <<Էկո-համաձայնություն>> (Eco-Accord) ՀԿ-ի, GRID – Arendal -ի և ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՓԴԾ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող <<Թույներից ազատ մանկական խաղալիքներ>> ծրագրի շրջանակներում:

Համաժողովից առաջ, 2012թ. դեկտեմբերի 12-ին, ժամը 12:00-ին, <<Հայելի>> ակումբում կայացավ <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի>> ՀԿ-ի մամլո ասուլիսը` նվիրված մանկական արտադրանքներում թունավոր մետաղների առկայությանը: Մամլո ասուլիսին ներկա էր զանգվածային լրատվամիջոցների տասը ներկայացուցիչ: Համաժողովի նպատակն էր հրավիրել բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների, ներառյալ` ՀԿ-ների, կառավարության, խաղալիք արտադրողների և սպառողների ուշադրությունը խաղալիքների անվտանգության խնդրի վրա և մշակել առաջարկություններ կառավարության, արտադրողների համար, որոնք կվերաբերեն ազգային օրենսդրության բարելավմանը, թույներից զերծ մանկական արտադրանքների արտադրությանը: Համաժողովին մասնակիցում էր 50 ներկայացուցիչ ՀՀ առողջապահության, բնապահպանության և էկոնոմիկայի նախարարություններից, ԱՀԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՅՈՒՆԻԴՕ-ի հայաստանյան գրասենյակներից, ծրագիրն իրականացնող ՀԿ-ներից, տեղական ՀԿ-ներից և յոթ լրատվական ընկերություններից:

Քանի որ հետազոտության շնորհիվ հայտնաբերված թունավոր մետաղները վտանգավոր են մարդու առողջության համար, Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների կառավարությունները պետք է ընդունեն ավելի խիստ չափորոշիչներ` մանկական արտադրանքներում թունավոր մետաղների ընդհանուր խտության ցուցանիշների կարգավորման համար և ուժեղացնեն վերահսկողությունը չափորոշիչների ներդրման և դրանց կիրառման նկատմամբ, որը ազգային շուկաները կպաշտպանի այն ապրանքների ներհոսքից, որոնք մերժված են Եվրամիությունում և այն երկրներում, որտեղ գործում են առավել առաջադեմ օրենսդրություն և չափորոշիչներ:
Համաժողովի ավարտին քննարկվեցին և ընդունվեցին մի շարք առաջարկներ` ուղղված կառավարություններին, արտադրողներին և սպառողներին:

Ստորև բերված են հղումներն այն լրատվամիջոցներին, որոնք ակտիվորեն լուսաբանել են համաժողովի աշխատանքները:

http://www.ecolur.org/ru/news/sos/20-toys-in-armenia-contaminated-with-toxic-elements-photos/4433/

<<Դելովոյ Էքսպրես>> շաբաթաթերթում նույնպես տպագրվել է հոդված խաղալիքների անվտանգության մասին: