2009-2010 – ԿՕԱ- ն երի և թունավոր քիմիկատների բացասական ազդեցության մասին իրազեկության բարձրացում` Հայանիստ, Խաչփար, Ֆանտան, Քաղսի, Սոլակ, Ձորաղբյուր գյուղերում` ռիսկերի նվազեցման համար

ԳԷՀ ՓԴԾ ուսուցողական մոդուլ ՙԿայուն օրագնական աղտոտիչների մասին

Ագրոքիմիկատների, այդ թվում ԿՕԱ-ների (կայուն օրգանական աղտոտիչներ), սխալ կառավարումն առաջացնում է հսկայական խնդիրներ շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար: Մարդիկ, ովքեր գործ ունեն այդ նյութերի հետ, պետք է տեղյակ լինեն խնդիրների մասին: 

Ոսումնասիրությունները և շփումը գյուղացիական հասարակության հետ, ովքեր ագրոքիմիկատների հիմնական սպառողներն են, ցույց են տալիս, որ մեծամասնությունը տեղյակ չէ կամ թյուր պատկերացում ունի ագրոքիմիկատների վնասակար ազդեցության մասին և շատ հաճախ, ցուցաբերելով պարզունակ միամտություն, տարբեր ճանապարհներով ձեռք են բերում և օգտագործում ժամկետանց թունաքիմիկատներ(ՀԿՀԱԱՇՄ 2003,2004):
Տեղեկատվության տարածումն իրականացվում է ոչ համակարգված ձևով կամ ընդհանրապես չի իրականացվում:
Թունաքիմիկատների օգտագործման բացասական ազդեցությունը փակ շղթա է, որի առանձին օղակների ընդհանուր ազդեցությունն արտահայտվում է նրանում, որ թուլանում է ագրոէկոհամակարգերի կայունությունը, խախտվում է դրանց ներքին կառուցվածքն ու ֆունկցիան: Գյուղաբնակների իրազեկության բարձրացման և տեղեկատվության տրամադրման հստակ մեխանիզմներ, ուսուցողական ծրագրեր չկան կամ խիստ սահմանափակ են: Գյուղերում չկան այդ ուղղությամբ մասնագիտացված ուսուցանողներ:

Նախագծի նպատակ

ԿՕԱ-ների և թունավոր քիմիկատների` մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ հզորացված գյուղական համայնքներ (Հայանիստ, Խաչփար, Ֆանտան, Քաղսի, Սոլակ, Ձորաղբյուր)

Նախագծի ենթարդյունք 1.

Տեղական բնակչության բարձրացած իրազեկություն` առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ԿՕԱ-ների և թունավոր քիմիկատների վնասակար ազդեցության մասին իրազեկության բարձրացման և կրթական քարոզարշավներում ներգրավման միջոցով

Նախագծի ենթարդյունք 2.

Ստեղծված է ԿՕԱ-ների և քիմիական անվտանգության հարցերով ուսուցանված ուսուցանողների խումբ` գիտելիքների գործնականում և շարունակական տրամադրումն երաշխավորելու համար

Նախագծի ենթարդյունք 3.

Գյուղական համայնքների հզորացված ներուժ վնասատուների ինտեգրացված կառավարման (ՎԻԿ) գործելակերպերի մշակման և իրականացման ոլորտում` ֆերմերային դաշտային դպրոցների (ՖԴԴ) և կանանց խմբերի ստեղծման միջոցով 

P1030184 P1030219
P1030222 P1030245b