Our Contacts:

24B, Baghramyan Ave.,
Yerevan, Armenia 0019
tel. / fax. (+374 10) 523604
E-mail: office@awhhe.am

enhy

AWHHE News

Chilean press has published an article about the “Encouraging young specialists to power the agri-food value chains and building sustainable business models” project, the overall objective of which is to promote healthier lifestyles and power agri-food value chain by developing sustainable business models and encouraging young specialists to jointly-build capacities with Armenian rural communities.

The read the full article in spanish, please follow the link; https://www.revistaei.cl/…/el-aporte-de-la-universidad…/#

In Armenia, an UNDEF-funded project implemented by Armenian Women for Health and Healthy Environment aims to contribute to sustainable management strategies of natural water resources in the Ararat Valley. This project has a focus on empowering women’s groups to conceive and oversee sustainable strategies for using community water and sanitation resources. In response to the Covid-19 pandemic, the project has incorporated Covid-19 into its public awareness communications and has expanded its reach to additional communities. For the full article, please follow this link;  THE HOLIDAY ISSUE 

Armenian Women for Health and Healthy Environment” NGO, on April 15, 2020, announces a tender for the purchase of a photovoltaic system, in order to cover energy costs for a centrifugal water intake pump installed at the WUA (Water Users Association) pump station in the Solak community of Kotayk region.

The deadline for the tender is April 30, 2020.

The photovoltaic system should be installed on the recently reconstructed roof of the pump station.

Please provide design and cost estimate documentation for purchase and cost estimation of the photovoltaic system.

At the same time, please provide the license of your organization, information on labeling of components of the photovoltaic system, country of origin and warranty period:

Here you can find technical information about the pump being used and other relevant information.

Press Release

Yerevan, 30 January 2020: Everyone has the right to access to water supply and sanitation and everyone is obliged to pay for the services provided. The state should establish mechanisms to enable the socially disadvantaged groups to use these services and to ensure that people pay for these services.
Equitable access to water and sanitation and a number of other issues related to water supply and sanitation were addressed at a meeting held at the “Ibis Yerevan Center” Hotel on January 30, 2020 organized by the “Armenian Women for Health and Healthy Environment” NGO within the framework of the UNDEF – funded project “Enabling Women to Participate in Sustainable Water Management in Armenia”.
Representatives of state agencies, NGOs and communities involved in the project attended the meeting.
The speeches delivered at the meeting touched upon such issues like the tariff policy in the Republic of Armenia, the process of formation of drinking water, sanitation and irrigation water tariffs, social assistance to vulnerable groups, and other issues.
When talking about the tariff policy, the participants’ attention was drawn to the fact that the unified tariff is applied to all customers of the settlements included in the service area of “Veolia Djur” CJSC, including vulnerable and marginalized groups. However, there is no complete information on the tariffs for the settlements outside the above mentioned service area, as in these settlements, even access to water and sanitation is a common issue. In addition, at present the RA legislation does not define vulnerable and marginalized groups.
It was also mentioned, that there is currently a need to make legislative changes, in particular to the RA Water Code, relating to the inclusion of the definition of vulnerable and isolated groups and ensuring equitable access to drinking water for those groups.
At the end of the meeting, the participants presented a number of recommendations to ensure the exercise of drinking water supply and sanitation rights for vulnerable groups.

The fifth session of the Meeting of the Parties to the Protocol on Water and Health was organized by the Government of Serbia, with support of the UNECE and WHO Regional Office for Europe joint secretariat.

During the high-level meeting, the achievements were highlighted, challenges reflected and areas for action identified by taking into account the progress achieved in the Protocol’s implementation. In addition, discussions were held about the support of the pan-European countries in improving access to safe water and sanitation and achieving water and health – related Sustainable Development Goals.

During the side event “10 years of achievements in improving governance for water and health under the European Union Water Initiative National Policy Dialogues addressing challenges through setting national targets under the Protocol to produce benefits for citizens” on 19 November, Ms. Emma Anakhasyan from the AWHHE NGO made a statement about the public participation in the target setting and revision process in Armenia (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_19-21_MOP5PWH/Side_Events/SideEvent01_ENG_EUWI_NPD_2019_11_18.pdf).

The Armenian experience on equitable access to water and sanitation in the context of the Protocol on Water and Health was presented by Ms. Emma Anakhasyan during the side event “Because we all count: ensuring equitable access to water and sanitation” on 20 November (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/11Nov_19-21_MOP5PWH/Side_Events/SideEvent05_Equitable_Access_CNwithprogramme_2019_11_13.pdf). She introduced the 2018-2020 Action Plan Ensuring Equitable Access to Water and Sanitation and its implementation within the following two projects:

  • EUWI+ programme, where the water legislative framework was analyzed and the legislative barriers to ensure equitable access to water and sanitation were identified and the package of changes to the Water Code was submitted to the Ministry of Environment of the Republic of Armenia.
  • UNDEF project on “Enabling Women to Participate in Sustainable Water Management in Armenia”, where (a) the impact of current drinking water and sanitation tariffs on vulnerable and marginalized groups was assessed; and (b) the current tariff compensation mechanism for ensuring equitable access to water supply and sanitation for vulnerable and marginalized groups has been revised.

Ms. Emma Anakhasyan did the third statement during the panel on Equitable access to water and sanitation: translating the human right to water and sanitation into practice. It was stated that cooperation with other UN agencies, such as UNDEF, has added value in implementing the provisions of the Protocol on Water and Health.  

 

      

 

 

 

 

 

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» հասարակական կազմակերպությունը ս/թ.-ի նոյեմբերի 1-ից հայտարարում է շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթ՝ Արմավիրի մարզի Ապագա և Ջրառատ և Արարատի մարզի Բերքանուշ համայնքներում ոռոգման ջրագծի և Արարատի մարզի Տափերական համայնքում խմելու ջրի ջրագծի անցկացման համար:

Կից ներկայացվում են Ապագա, Ջրառատ և Բերքանուշ համայնքների ոռոգման ջրագծի և Տափերական համայնքի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման ծավալաթերթերն ու նախագծերը:

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև 2019թ.–ի նոյեմբերի 10-ը, ժամը 14:00–ն:

 Հայտերը ներկայացնել «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» հասարակական կազմակերպության գրասենյակ (հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան պող. 24բ, 3-րդ հարկ, հեռախոս՝ (+374 10) 52 36 04) կամ ուղարկել qnarikgrigoryan@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին:

Ստորև ներկայացված են համայնքների ոռոգման ջրագծերի կառուցման ծավալաթերթն ու  նախագիծը (սեղմել համայնքի անվան վրա՝ կցված փաստաթղթերը տեսնելու համար):

Ստորև ներկայացված են խմելու ջրի ջրագծի կառուցման ծավալաթերթն ու նախագիծը (սեղմել համայնքի անվան վրա՝ կցված փաստաթղթերը տեսնելու համար):

International Lead Poisoning Prevention Week is an initiative of the Global Alliance to Eliminate Lead Paint, a voluntary partnership formed by UN Environment and the World Health Organization to prevent exposure to lead, by promoting the phase-out of paints containing lead.

International Lead Poisoning Prevention Week takes place every year during the last week of October. The purpose of the campaign week is to raise awareness of the need for action to address the human health effects of exposure to lead, especially in relation to children. A particular focus of the campaign week is to urge further action by governments, industry and consumers to eliminate lead paint.

On the eve of the International Lead Poisoning Prevention Week of Action, which begins this year on October 20, two countries, Israel and Bangladesh, have passed laws limiting the lead content in paint at 90 ppm. Thus, the total number of countries regulating the production, import and sale of lead-containing paints has reached seventy-three.

Israel has set a limit of 90 ppm for all types of paints. Bangladesh has passed a law restricting lead content only in decorative paints, in particular for painting internal and external surfaces in homes, schools, public and commercial premises, as well as toys, furniture and playgrounds.

The most effective way to prevent the use of lead in paints is to enact national laws and legally binding standards prohibiting the use of lead additives in paints. At a minimum, countries should stop the production, import and sale of household decorative lead paints and consider limiting lead in all types of paints.

Lead-based paint is one of the sources of exposure to lead in children around the world. This issue has been identified as an emerging policy issue of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). Lead poisoning causes mental retardation in approximately 600,000 children a year and can have health consequences throughout life.

Source: https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/ http://sdg.iisd.org/news/israel-bangladesh-adopt-legislation-to-limit-lead-in-paint/

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/

In the framework of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), AWHHE representative participated in the third meeting of the intersessional process for SAICM and the sound management of chemicals and waste beyond 2020 from 1 to 4 October in Bangkok, Thailand.

Below is summary of the meeting outcome by the SAICM Secretariat:

Outcomes of IP3

 

The meeting was structured around four important thematic areas: targets, milestones and indicators; institutional arrangements; mechanisms to support implementation; and financial considerations. As the week progressed, participants made a number of important advances in each area which will serve as an important contribution towards the preparation of recommendations on the Strategic Approach and the Sound Management of Chemicals and Waste beyond 2020 for consideration at ICCM5.

 

We would like to highlight a number of key outcomes from the meeting:

  •  The secretariat was requested to consolidate the outputs of IP3 into a draft for deliberation at the fourth meeting of the intersessional process (IP4), under the guidance of the IP co-chairs and in consultation with the ICCM5 Bureau.
  •  The Government of Germany offered to host a special workshop before IP4 to discuss a possible enhanced enabling framework for beyond 2020.
  •  A technical working group on targets, milestones and indicators was established to support further work in this area between now and IP4. Further details on this are forthcoming.
  •  The secretariat was requested to prepare proposals for submission to IP4 for a potential name of the future instrument.

 In-Session documentation and information is available for all at the following link:

http://saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/ThirdIntersessionalmeeting/Insessiondocuments/tabid/8141/language/en-US/Default.aspx  

 

Meeting coverage by the Earth Negotiations Bulletin: http://enb.iisd.org/chemical/saicm/iccm5/ip3/about.html