2012 – 2014 – Նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացը Հայաստանում` համաձայն <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության

logos_wh

Հայաստանի Հանրապետությունը 1992թ. ընդունված ՄԱԿ-ի ԵՏՀ <<Անդրսահմանային ջրային հոսքերի և միջազգային լճերի պաշտպանության և օգտագործման մասին կոնվենցիային>> (Ջրային կոնվենցիա) կից <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրությունը  ստորագրել է 1999թ. հունիսի 17-ին, Լոնդոնում: Այդ ժամանակվանից սկսվել է արձանագրության վավերացման գործընթացը:

Արձանագրության շրջանակում Նպատակային ցուցանիշների և  դրանց կատարման ժամկետների սահմանման գործընթացին աջակցելու և արձանագրության իրականացման գործում փորձ ձեռք բերելու նպատակով, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, արձանագրության քարտուղարության աջակցությամբ, կազմել և համաձայնեցրել է ծրագրի առաջարկ:

Ծրագրի առաջարկը ներկայացվել է արձանագրության Կողմերի կողմից արձանագրության 14-րդ հոդվածի համաձայն ստեղծված Ծրագրի իրականացման աջակցության խմբին,  որի օժանդակությամբ FinWaterWEI–ի Ղեկավար հանձնախումբն իր 2012թ.-ի փետրվարյան նիստում կայացրել է որոշում  ծրագրի հնարավոր ֆինանսավորման մասին:

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ- FinWaterWEI ծրագրի ընդհանուր նպատակն է. 
Բարելավել ՀՀ կառավարության կարողությունները <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության դրույթների իրականացման և նպատակային ցուցանիշների, դրանց կատարման ժամկետների և միջոցառումների մշակման գործում` ղեկավար մարմիններին արձանագրության պահանջների իրականացման գործում աջակցություն ցուցաբերելու համար, այդկերպ նպաստելով մարդու կյանքի և առողջության պաշտպանությանը ազգային մակարդակում` անհատական ​​և հավաքական առումով, ինչպես նաև` բարելավել ջրային ռեսուրսների կառավարումը և օգտագործումը` ներառյալ էկոհամակարգերի պահպանությունը, անվտանգ ջրամատակարարման, ջրահեռացման բարելավումը,  ջրի հետ կապված հիվանդությունների վերահսկողությունը և նվազեցումը: 

Կոնկրետ նպատակներն են.

 • Օժանդակել՝ Հայաստանի կառավարությանը ազգային և/կամ տեղական նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացում.
 • Նպաստել՝ Հայաստանի կողմից ջրի և առողջության մասին արձանագրության վավերացմանը:

Ծրագիրն  իրականացվում է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի կողմից` հետևյալ հիմնական գործընկերների հետ համատեղ`

 • բնապահպանության նախարարությունը,
 • առողջապահության նախարարությունը,
 • տարածքային կառավարման նախարարությունը,
 • <<Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի >> ՀԿ-ն, որը համակարգում է ՀԿ-ների ներդրումները և տրամադրում է նյութատեխնիկական աջակցություն:

Հիմնական խնդիրները և միջոցառումները նպատակային ցուցանիշների սահմանման գործընթացի շրջանակներում

 • Հիմնական շահագրգիռ կողմերի բացահայտում և համակագման մեխանիզմի ստեղծում

Ծրագրի շրջանակներում պետք է ստեղծվեն հետևյալ մարմինները ` Աշխատանքային խումբը (կազմված փորձառու ազգային փորձագետներից և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի քարտուղարության ներկայացուցիչներից), Ղեկավար հանձնախումբը և ՀԿ համակարգող մարմինը: 

 • Ելակետային իրավիճակի վերլուծություն
 • Խնդիրների բացահայտում և գերակայությունների սահմանում

Նախնական նպատակային ցուցանիշների, միջոցառումների ծրագրի և  ինդիկատորների համաձայնեցում

 • Լայնածավալ խորհրդակցություններ առաջադրված նպատակային ցուցանիշների  և համապատասխան միջոցառումների ծրագրի շուրջ         
 • Նպատակային ցուցանիշների, դրանց հրապարակումների և բոլոր շահառուների հետ կապի վերջնական համաձայնեցում
 • Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում

Ծրագրի իրականացման ժամկետը`  18 ամիս, վերջնաժամկետը`  2014թ.-ի հունիսի վերջ:

Ծրագրի ավարտին կսահմանվեն արձանագրության շրջանակում նպատակային ցուցանիշները և դրանց կատարման ժամկետները, ինչպես նաև` ակնկալվում է, որ Հայաստանը կավարտի արձանագրության Կողմ դառնալու համար բոլոր անհրաժեշտ ներքին գործընթացները:

Հայաստանում ՋՌՀԿ բնագավառում  ազգային  քաղաքականության  երկխոսությանղեկավար հանձնախմբի  հանդիպում

<<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության տեքստը ոչ պաշտոնական թարգմանությամբ

ՀԿ-ների խորհրդատվական հանդիպում

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ – Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի «Ջուր եւ առողջություն»արձանագրության վավերացման

 PDF pdf-icon

Նպատակային ցուցանիշների եւ նպատակային ժամկետների իրականացման աջակցության գործողությունների ծրագիր

PDFpdf-icon

Հայաստանում առողջության բարելավում` նպատակային ցուցանիշների սահմանման միջոցով` ջրի կայուն կառավարում, անվտանգ խմելու ջրի մատչելիություն և պատշաճ ջրահեռացում ապահովելու նպատակով

PDFpdf-icon

Նախնական սահմանված ազգային նպատակները և նպատակային ժամկետներն` ըստ Հայաստանում <<Ջուր և առողջություն>> արձանագրության

PDFpdf-icon

setting-targets-whp-arm